👋 Vitajte na našom novom webe

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MALOOBCHOD


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MALOOBCHOD

(ďalej aj ako „VOP“)

obchodnej spoločnosti

AMBIENTE design s.r.o.

so sídlom: Dom nábytku Átrium, Einsteinova, 851 01 Bratislava

IČO: 35 865 326

registrácia: OrSR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29600/B

konajúca prostredníctvom: Ing.  Zuzana  Brunner, konateľka

bankové spojenie: 2621802136/1100 Tatra banka

IBAN/SWIFT: SK2811000000002621802136/TATRSKBX

(ďalej aj len ako „predávajúci“ alebo „AMBIENTE design s.r.o.)

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru a služieb v predajni AMBIENTE nachádzajúcej sa v Dome Nábytku ATRIUM, Einsteinova ulica, Bratislava. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, spoločnosti AMBIENTE design s.r.o. a kupujúceho (zákazníka) pri dodávkach tovaru kupujúcemu, a to na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. objednávky potvrdenej predávajúcim. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.ambiente.sk. K objednávke alebo k zmluve nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že kupujúci sa s nimi oboznámil a súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.
 1. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej akceptovanej objednávky a sú záväzné pre všetkých kupujúcich, ktorí predávajúcemu adresujú svoju objednávku. Vylúčenie VOP je možné len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. V prípade, že si predávajúci a kupujúci v rámci objednávky akceptovanej predávajúcim dohodnú podmienky odlišné od VOP, má takáto úprava právneho vzťahu prednosť pred ustanoveniami VOP.
 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len ako „ObZ“) v platnom znení, najmä ustanoveniami § 409 a nasl. ObZ v platnom znení v prípade, ak VOP neobsahujú inú úpravu, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 1. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení ako aj zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 1. Na účely týchto VOP sa rozumie:

a) Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, (ďalej aj ako „kupujúci“).

b) Predávajúcim sa na účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť AMBIENTE design s.r.o., so sídlom: Dom nábytku Átrium, Einsteinova, 851 01 Bratislava, IČO: 35 865 326, registrácia: OrSR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29600/B, konajúca prostredníctvom: Ing.  Zuzana  Brunner, konateľka (ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „AMBIENTE design“), konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

c) Predajňou predávajúceho sa pre účely týchto VOP rozumie prevádzka predávajúceho v Dome nábytku Átrium, Einsteinova, 851 01 Bratislava (ďalej aj ako predajňa predávajúceho).

d) Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorý je následne akceptovaný a potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru alebo služby predávajúcim kupujúcemu za dohodnutých podmienok (ďalej aj ako „objednávka“).

e) Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré môžu byť predmetom objednávky kupujúceho, najmä bytové doplnky ako závesy, záclony, tapety, kožené obklady na stenu, koberce, tieniace systémy, závesné systémy, posteľná bielizeň, doplnkový tovar (ďalej aj ako „tovar“) a/alebo služby pre bytové doplnky, dizajn na mieru, šitie na mieru (ďalej aj ako „služby“).

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Vzájomný kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním a potvrdením objednávky predávajúcim a zaplatením zálohovej platby vo výške 70 % z kúpnej ceny kupujúcim.
 1. Objednávka kupujúceho, ktorá je v súlade s týmito VOP, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku môže zaslať kupujúci predávajúcemu písomne, mailom ,  alebo môže byť zadaná ústne v predajni predávajúceho a následne písomne spracovaná.
 1. Objednávka vo forme písomnej objednávky kupujúceho a/alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu je záväzná jej akceptovaním a písomným potvrdením predávajúcim.
 1. V prípade, že sa bude potvrdenie objednávky predávajúcim odlišovať od objednávky kupujúceho, je predávajúci povinný tieto odlišnosti v potvrdení objednávky výslovne uviesť. Kupujúci je týmito odlišnosťami viazaný iba v prípade jeho výslovného písomného súhlasu.
 1. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke nasledovné údaje: identifikáciu predávajúceho a kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, adresa, telefón/mobilný telefón, emailovú adresu), číslo objednávky a dátum jej vystavenia, množstvo, druh (typ) tovaru alebo služby, adresu miesta dodania tovaru, požadovaný deň dodania tovaru, meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru za kupujúceho v prípade, ak nebude touto osobou priamo kupujúci.
 1. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:

a) potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho a zaplatením zálohy kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku alebo

b) kúpou tovaru kupujúcim v predajni predávajúceho a zaplatením kúpnej ceny za tovar.

 1. Storno zadanej objednávky kupujúcim bez uvedenia dôvodu s vrátením zaplatenej zálohy kupujúcemu je možné do 24 hodín odo dňa vystavenia objednávky a zaplatenia zálohy. Po prekročení tejto lehoty nebude kupujúcemu pri stornovaní objednávky vrátená zaplatená záloha. 

III. KÚPNA CENA

 1. Kúpna cena za dodanie tovaru/služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. K cene bude účtovaná príslušná DPH platná a účinná v čase zdaniteľného plnenia.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru. Pre kupujúceho a predávajúceho je záväzná kúpna cena uvedená v  záväznej objednávke potvrdenej predávajúcim. V prípade kúpy tovaru v predajni predávajúceho je kúpna cena uvedená na štítku s cenou pre každý jednotlivý tovar.
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 1. Výdaj tovaru kupujúcemu je možný zásadne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu kúpnej ceny uvedenej v aktuálnom cenníku predávajúceho v prípade zmeny právnych predpisov, ako aj v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 1. Ak kupujúci nesplní svoju povinnosť doplatiť doplatok kúpnej ceny za objednaný tovar do 60 dní od výzvy predávajúceho, ak sa nedohodlo inak, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru a tovar môže umiestniť do voľného predaja. K zaplateniu doplatku a prevzatiu objednaného tovaru vyzýva predávajúci kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo písomne poštou. Po márnom uplynutí 60 dňovej lehoty pristúpi predávajúci k umiestneniu tovaru do voľného predaja a predávajúcemu prislúcha zmluvná pokuta vo výške 50 % z ceny tovaru.

IV. DODACIA LEHOTA, DOPRAVA TOVARU

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote najneskôr 6 týždňov od objednania tovaru a uhradenia 70 % zálohy kupujúcim. V prípade, ak si kupujúci objedná okrem tovaru aj služby poskytované predávajúcim (montáž, šitie, dekorovanie) je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu v lehote 8 týždňov od objednania tovaru a uhradenia 70 % zálohy.
 1. Spôsob odberu tovaru si dohodne kupujúci vopred priamo s predávajúcim.
 1. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby predávajúci mohol dodať objednaný tovar alebo službu. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať, alebo keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru.
 1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením splatného peňažného záväzku, najmä v prípade omeškania sa so zaplatením kúpnej ceny za tovar alebo jej časti, má predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
 1. Ak sa kupujúci rozhodne pre vlastný odber tovaru, je povinný dohodnúť si čas a termín výdaja tovaru. V prípade, že si kupujúci dojedná montáž a dopravu, cena je určená nasledovne:

a) cena dopravy spojená s vymeraním – zóna 1 (BA centrum, Ružinov, Podunajské Biskupice, Petržalka) je vo výške 19,- EUR s DPH,

b) cena dopravy spojená s vymeraním – zóna 2 (Dúbravka, Rača, Vajnory, Záhorská Bystrica, Rusovce, Jarovce, Lamač, Marianka) je vo výške 25,- EUR s DPH,

c) cena dopravy spojená s vymeraním mimo zón je vo výške 0,66 EUR s DPH / 1 km,

d) cena vymerania je vo výške 30,- EUR s DPH.

Ostatné poplatky budú vypočítané podľa cenovej kalkulácie na vyžiadanie.

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dohodnutom s predávajúcim ako miesto dodania. V prípade, ak je potrebné dodávku tovaru opakovať z akéhokoľvek dôvodu neprevzatia kupujúcim v dohodnutom mieste a čase, všetky vzniknuté náklady je povinný uhradiť kupujúci, vrátane skladného vo výške 2 EUR za každý deň uskladnenia tovaru.
 2. Zákazník je povinný si tovar vyzdvihnúť maximálne do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia predávajúceho kupujúcemu o možnosti vyzdvihnutia tovaru, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodli na dlhšej skladovacej dobe. Po prekročení tejto doby bude kupujúcemu účtovane skladné podľa článku IV bodu 6. Pred začatím účtovania skladného bude zákazník vopred písomne upovedomený.
 1. Kupujúci prípadne ním poverená a v objednávke uvedená osoba sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu, a to najmä písomným potvrdením na dodacom liste predávajúceho, ktorý bude kupujúcemu doručený spolu s tovarom v prípade dodania tovaru do miesta určenia kupujúcim. Kupujúci prípadne ním poverená osoba na prevzatie tovaru je oprávnená preskúmať akosť a vady tovaru a potvrdiť jeho prevzatie so všetkými právnymi následkami, ktoré s tým priamo pre kupujúceho vyplývajú.
 1. V prípade, že predávajúci nemôže dodržať predbežný dodací termín, je povinný kupujúcemu bezodkladne oznámiť primeranú dodatočnú lehotu, v ktorej objednaný tovar bude dodaný. Dodatočná lehota začína plynúť po uplynutí predbežného termínu dodania a nesmie byť dlhšia ako štyri (4) týždne. Uvedené predĺženie lehoty dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru. Po uplynutí tejto dodatočnej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy resp. objednávky a zaplatená záloha mu bude vrátená. Dodatočná lehota prestáva plynúť po odoslaní e-mailového, telefonického alebo písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k odberu.
 1. Ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe neodvrátiteľnej, nepredvídanej prekážky, nezávislej na vôli predávajúceho, najmä ak výrobca zastavil výrobu tovaru, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas prepravy od výrobcu k predávajúcemu, nepovažuje sa takáto skutočnosť za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho.

V. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa kupujúcim vybraný resp. objednaný tovar stane v čase po potvrdení objednávky predávajúcim nedostupný v dohodnutej lehote alebo v cene. O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade kupujúcim uhradenej zálohy za tovar mu budú tieto finančné prostriedky zaslané späť v lehote 7 pracovných dní odo dňa oznámenia stornovania objednávky predávajúcim alebo podľa dohody s kupujúcim.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar alebo poskytnuté služby.
 1. Predávajúci je povinný po záväznej akceptácii objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho resp. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, ako aj odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ako napr. záručný list, daňový doklad, dodací list.
 1. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu všetky potrebné informácie týkajúce sa tovaru/ služieb a materiálu, najmä pokyny pre jeho riadne skladovanie, údržbu, úpravu.
 1. Kupujúci má právo na odovzdanie/dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.
 1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak bolo doručenie tovaru dohodnuté a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom.

VI. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, momentom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší kúpnu zmluvu tým, že tovar neprevezme.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Na dodaný tovar platí záručná doba dva (2) roky odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania/dodania tovaru kupujúcemu predávajúcim.
 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli po dodaní tovaru kupujúcemu spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
 1. Za poškodenie spôsobené neodborným nakladaním s tovarom, jeho nesprávnym používaním a ošetrovaním, mechanickým poškodením povrchu, nezodpovedá predávajúci a nie je možné uplatniť si záruku z uvedených dôvodov u predávajúceho.

VIII. VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si objednaný a dodaný tovar podľa možnosti pri jeho prevzatí a prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru alebo jeho obalu je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nie je predávajúci povinný uznať.
 1. Zjavné vady, ktorými sa rozumejú najmä rozdiel v množstve, akosti a vyhotovení, dodanie iného tovaru, vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácie kupujúceho neuplatnené v uvedenej lehote môže predávajúci zamietnuť.
 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na www.ambiente.sk, o ktorom bol kupujúci riadne informovaný ako aj o podmienkach a spôsobe reklamácie, čo kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vád tovaru osobne v predajni predávajúceho alebo písomne podľa reklamačného poriadku predávajúceho. 
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase potvrdenia objednávky predávajúcim vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa objednávky kupujúceho.
 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, pokiaľ nie je v záväznej objednávke alebo týchto VOP dohodnuté inak.

IX. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

 1. Oznámenia alebo akékoľvek iné dokumenty (ďalej len „písomnosti“), pri ktorých sa dohodlo poštové, osobné doručenie, doručenie kuriérom alebo zásielkovou službou, musia byť doručené druhému účastníkovi na adresu sídla alebo miesta podnikania, alebo na inú adresu, ktorá bola oznámená účastníkom druhému účastníkovi. Písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím najviac troch (3) pracovných dní odo dňa jej odoslania na adresu oznámenú kupujúcim  predávajúcemu, pokiaľ nie je skoršie doručenie písomnosti preukázané inak.
 1. Emailová správa vrátane príloh sa považuje za doručenú momentom jej umiestnenia do priečinku „Odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu resp. predávajúci oznámil kupujúcemu.

X. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z týchto VOP alebo z právnych vzťahov súvisiacich s týmito VOP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane námietok právomoci, existencie a platnosti rozhodcovskej zmluvy, budú rozhodované výlučne v rozhodcovskom konaní, a to pred Stredoslovenským rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Crypt, s.r.o., so sídlom Stráž 8419, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 44 533 411, podľa jeho vnútorných právnych predpisov platných v čase začatia rozhodcovského konania. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, a že jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné v celom rozsahu.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, vylučujú podanie žaloby o zrušenie rozsudku Stredoslovenského rozhodcovského súdu z dôvodov, pre ktoré možno žiadať o obnovu konania podľa ustanovení § 228 až 235 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov  (ustanovenia § 40 ods. 1 písm. h) č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov).

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci odoslaním objednávky, prípadne uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, súhlasí s ich obsahom, a je si vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej potvrdenej objednávky resp. kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 1. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu zmenu ním uvedenej dodacej adresy, pokiaľ k zmene adresy dodania došlo pred prevzatím tovaru. Povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ došlo k splneniu záväzku na poslednú oznámenú adresu kupujúceho.
 1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s dodávkou tovaru/ služby, dohodnutej cene po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, ako aj po jeho skončení a neposkytovať informácie tretím osobám a iným zúčastneným subdodávateľom bez písomného súhlasu predávajúceho.
 1. V prípade, ak je objednávka uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať taktiež písomnú formu.
 1. Prípadná náhrada škody sa spravuje príslušnými ustanoveniami ObZ.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto VOP. Prípadnú zmenu VOP oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením v predajni predávajúceho alebo zverejnením na internetovej stránke http://www.ambiente.sk/.
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 21.3.2024

 

______________________

AMBIENTE design s.r.o.
Ing. Zuzana Brunner

Spolupráca

Veľkoobchodné cenníky

Už ste sa registrovali?

Už ste nás požiadali o prístup? Použite heslo, ktoré sme vám odoslali na e-mail pre prístup k cenníkom na odkaze nižšie:

Požiadajte o prístup!