👋 Vitajte na našom novom webe

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE MALOOBCHOD

Predávajúci:  obchodné meno: AMBIENTE design s.r.o.
Sídlo: Einsteinova 9, Dom nábytku Átrium, 851 01 Bratislava
IČO: 35865326      DIČ: 2020217397    IČ DPH: SK2020217397
Registrácia: OrSR Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 29600/B

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal kupujúcemu – spotrebiteľovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 

 1. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá a/alebo kde bol tovar zakúpený:
 • názov a adresa prevádzky: Ambiente design s.r.o., Einsteinova 9, 851 01 Bratislava
 • reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel. č.): Ing. Zuzana Brunner, konateľ, +421 914 145 445

 

 1. K reklamácii je kupujúci povinný vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu.

 

I. Zodpovednosť predávajúceho

 1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a mieru, okrem tovaru, pri ktorom je už samotným výrobcom stanovená možnosť odchýlky, o čom predávajúci oboznámil kupujúceho už pri objednávke tovaru. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo farebných odlišností medzi katalógom a tovarom, resp. medzi jednotlivými výrobnými šaržami, a to nasledovne:

a) tapety – možná farebná odchýlka od katalógu do 5 % (vzorky)

b) textílie – možná farebná odchýlka od katalógu do 5 % (vzorky)

c) ručne tkané koberce – možná farebná odchýlka od katalógu do 5 % a možná odchýlka v rozmere do 5 %

d) nábytok – možná farebná odchýlka od katalógu do 5 % (vzorky)

 

II. Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

 1. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamovať ho). Vedúci prevádzky alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní reklamácie rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

 1. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzky: Ambiente design s.r.o., Einsteinova 9,851 01 Bratislava, alebo ho na požiadanie navštívi poverený pracovník (jedná sa o prípady, ak z odôvodnených skutočností nie je možné tovar doručiť na prevádzku firmy Ambiente design s.r.o., napr. nalepená tapeta, celoplošný koberec, atď.) a posúdi oprávnenosť reklamácie.

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, kupujúci môže tovar prevziať a ihneď na mieste spísať s vodičom/ dopravcom reklamačný protokol. O tejto situácii je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adrese ambiente@ambiente.skalebo na telefónnom čísle 0914 145 445. Na základe vyhotoveného reklamačného protokolu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny alebo dodaný nový výrobok, podľa dohody s predávajúcim.

 

 1. Ak je dodaný tovar mechanicky poškodený, pričom toto mechanické poškodenie nebolo možné zistiť priamo pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu bezodkladne, t.j. do 24 hodín po prevzatí zásielky, a to e-mailom na adrese ambiente@ambiente.sk. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je predávajúci povinný uznať.

 

 1. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie tých vád, na ktoré mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny a o ktorých ho predávajúci vopred informoval.

 

III. Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov SR, ktorú je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na tovar zakúpený v predajni predávajúceho a vykazujúci vady, ktoré zavinil predávajúci alebo výrobca. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nemohol kupujúci používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

 

 1. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky.

 

 1. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola kupujúcim uplatnená v záručnej lehote. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva aj dokumentáciu, záručný list a príslušný doklad o kúpe tovaru (pokladničný doklad, faktúra).

 

 1. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou vadného tovaru za bezvadný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

 

 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim vopred pri potvrdení objednávky upozornený, alebo o ktorých vedel s prihliadnutím k okolnostiam, ako ani v prípade,  ak vada tovaru bola spôsobená vonkajšími udalosťami, nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok ako sú podmienky určené na používanie tovaru.

 

IV. Reklamačný list

 1. O každej reklamácii je kupujúci povinný písomne vyhotoviť reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane  kupujúci a originál predávajúci.

  Reklamačný list musí obsahovať:

  a) názov, adresu, telefónny kontakt prevádzky, kde bol tovar reklamovaný

  b) meno osoby, ktorá reklamáciu prevzala

  c) meno, adresu, telefónny kontakt osoby, ktorá tovar reklamuje

  d) názov alebo popis reklamovaného tovaru

  e) stručný popis reklamovanej vady, druh a rozsah vady

  f) vyjadrenie predávajúceho k reklamácii

  g) súhlas zákazníka s vyjadrením

  h) podpis predávajúceho

  i) podpis kupujúceho

  j) dátum podania reklamácie

 2. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

 3. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) uplynutím záručnej doby tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) používaním tovaru v nevhodných podmienkach,

e) neodborným zaobchádzaním alebo používaním či montážou v rozpore s podmienkami uvedeným v dokumentácii k tovaru a zanedbaním odporúčanej starostlivosti o tovar v súlade s návodom na použitie,

f) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

 

V. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu je možné akceptovať v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

a) vada sa vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,

b) kupujúci zakúpil tovar/službu v predajni predávajúceho za cenu uvedenú v platnom doklade o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho,

c) tovar je vadný, za týmto účelom predloží kupujúci vadný výrobok predávajúcemu.

Pri nesplnení ktorejkoľvek z uvedených skutočností bude reklamácia posúdená ako neoprávnená.

 

 1. Reklamácia tovaru sa prijíma výhradne v písomnej forme, za ktorú sa považuje aj e-mail.

 

 1. Termín vybavenia reklamácie je do tridsať (30) pracovných dní odo dňa jej prijatia predávajúcim.

 

 1. V prípade oprávnenej reklamácie:

a) bude tovar vymenený, alebo

b) budú kupujúcemu vrátené peniaze prevodom na účet najneskôr do sedem (7) pracovných dní odo dňa ukončenia reklamačného konania, alebo

c) môže byť tovar v závislosti od vady opravený predávajúcim.

 

VI. Vady

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady predávajúcim, alebo

b) výmenu vadnej časti, ak sa vady týkajú iba tejto časti a je možná jej výmena, alebo

c) výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

 

 1. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný. Pokiaľ výmena vadného tovaru za bezvadný zo strany predávajúceho nie je dostatočne možná, môže kupujúci požadovať zrušenie objednávky a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

 

VII. Vybavenie reklamácie poskytnutím primeranej zľavy

 1. Ak kupujúci požiada o primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo ak ju navrhne predávajúci a kupujúci so zľavou súhlasí, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná predávajúcim hlavne vtedy, ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

VIII. Výjazd k reklamácii

 1. V prípade, ak je možné vadu/ vady tovaru odstrániť na mieste u kupujúceho, predávajúci zabezpečí bezplatný výjazd k reklamácii a jej vybavenie na mieste u kupujúceho. Ak by však kupujúci neumožnil predávajúcemu opravu vady tovaru priamo na mieste príp. odvezenie vadného tovaru do prevádzky predávajúcim, náklady na ďalšie riešenie reklamácie by bol povinný uhradiť kupujúci, pričom lehota na vybavenie reklamácie začína v tomto prípade plynúť odo dňa doručenia reklamovaného tovaru do predajne predávajúceho.  

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že nebolo možné vybaviť reklamáciu ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu – spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 (tridsať) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Všetky právom uplatnené opravy sú bezplatné.

 

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim v reklamačnom liste pri uplatnení reklamácie.

 

 1. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada tovaru objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 21.3.2024

______________________

AMBIENTE design s.r.o.
Ing. Zuzana Brunner
konateľka

Spolupráca

Veľkoobchodné cenníky

Už ste sa registrovali?

Už ste nás požiadali o prístup? Použite heslo, ktoré sme vám odoslali na e-mail pre prístup k cenníkom na odkaze nižšie:

Požiadajte o prístup!